Digital installationspartner

IPIS - En installationspartner som kombinerar tradition och innovation

Vi satsar på marknadsledande digitala flöden som hjälper till att förenkla bokning, utförande och uppföljning av stora mängder installationer.

Genom att integrera er i vårt system kan vi garantera en smidig och effektiv process, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att uppfylla era behov och krav.

Ipis logotyp

Ett sys­tem, en kon­takt & över 1000 installatörer

IPIS är ett före­tag som vill ta det bäs­ta från två värl­dar — det tra­di­tionel­la instal­la­tions­före­taget och det mod­er­na tech­bo­laget — för att ska­pa inno­v­a­ti­va lös­ningar som hjälper våra kun­der att bli mer effek­ti­va, håll­bara och lönsamma.

Vi kom­binerar vår gedigna erfaren­het och kom­pe­tens inom tra­di­tionell instal­la­tion­steknik med den senaste teknolo­gin och inno­v­a­ti­va lös­ningar för att ska­pa en unik och kraft­full kom­bi­na­tion. Det­ta gör det möjligt för oss att erb­ju­da våra kun­der en mängd oli­ka tjän­ster som hjälper dem att för­bät­tra sin verk­samhet, oavsett om det hand­lar om att installera sol­celler, lad­dboxar, ener­giop­ti­mer­ingssys­tem eller andra tekniska installationer.

Ide losning

Skräd­darsy­d­da lösningar

IPIS är spe­cialis­er­ade på att hantera sto­ra mängder och oli­ka typer av instal­la­tions­flö­den, vilket gör oss till en pål­itlig part­ner för kun­der med oli­ka behov och krav. 

Vi är stol­ta över vår för­må­ga att erb­ju­da skräd­darsy­d­da lös­ningar som pas­sar just din verk­samhet eller organ­i­sa­tion. Oavsett om det hand­lar om min­dre eller större pro­jekt kan vi erb­ju­da kval­i­ta­ti­va och effek­ti­va instal­la­tion­slös­ningar som möter dina behov.

Ett system

Ett sys­tem

IPIS har vi arbe­tat hårt med att utveck­la och för­bät­tra vårt egenutveck­lade affärssys­tem under flera år. Det­ta har gjort oss kapabla att hantera sto­ra mängder instal­la­tion­er på ett smidigt och effek­tivt sätt. 

Vi är stol­ta över att kun­na erb­ju­da våra kun­der en trygg och pål­itlig ser­vice, där vi kan hantera oli­ka typer av instal­la­tion­er med högs­ta kvalitet och säk­er­het i fokus. Vårt avancer­ade affärssys­tem gör det möjligt för oss att anpas­sa lös­ningar för de fles­ta kun­der och behov, och att lev­er­era en söm­lös instal­la­tion­sprocess från start till mål.

En kontakt

En kon­takt

När du väl­jer IPIS som din instal­la­tion­spart­ner behöver du inte byg­ga upp egna nätverk. Vi har till­gång till Sveriges störs­ta och mest pål­itli­ga instal­la­tion­snätverk, vilket gör att vi kan hjäl­pa dig som kund att snabbt skala upp och hantera sto­ra projekt. 

Genom vårt nätverk av erfar­na och kun­ni­ga tekniker kan vi lev­er­era högk­val­i­ta­ti­va och pål­itli­ga instal­la­tion­slös­ningar till kun­der i hela landet.

Kundvard

Proffs på kundvård

Vi på IPIS har genom­fört över 40 000 instal­la­tion­er under de senaste två åren, vilket har gett oss värde­full erfaren­het och kun­skap om vad som funger­ar. Det­ta gör oss till en pål­itlig part­ner även om vi inte har direk­tkon­takt med era kunder. 

Vi har utveck­lat effek­ti­va process­er som säk­er­ställer att alla instal­la­tion­er utförs på ett kor­rekt och säk­ert sätt. Vårt fokus på kvalitet och säk­er­het är något som vi alltid strä­var efter att upprät­thål­la oavsett om det är en stor eller liten installation.

Boka ett möte?

Vi bokar gärna in ett förutsättningslöst möte där vi går igenom era behov och ser om vi kan ta fram en anpassad lösning till er.

Jacob Larsson

Projektledare Avtal
Hej! Mitt namn är Jacob och jag är ansvarig för våra avtalskunder här på IPIS. Som ansvarig är det min uppgift att se till att vi hittar en bra lösning tillsammans med dig som kund, så att vi kan uppfylla era behov och önskemål på bästa sätt.

Kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar.
Jacob ny

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.