Installationspartner hur funkar det

Enkelt att bli kund - Ännu enklare att bli kvar

Våra kunder stannar kvar. Detta genom att vi hela tiden arbetar med att förbättra och förenkla för våra avtalskunder. Vi skapar mervärden och vi ger våra kunder möjligheten att utveckla sina verksamheter.

Har du frågor eller vill boka ett inledande möte? Tveka inte att kontakta oss!

Digital installationspartner

Smar­ta lös­ningar för våra kunder

Vi är ett före­tag som erb­jud­er inno­v­a­ti­va instal­la­tion­slös­ningar som ska­par mervärde för dig som kund. Med IPIS som din instal­la­tion­spart­ner kan ni vara säkra på att ni får en smidig och effek­tiv process från start till mål, med fokus på att upp­fyl­la era behov och krav. 

Här är en överblick över hur vår instal­la­tion­sprocess funger­ar, steg för steg: 

1 ljus

Steg 1: Inledande möte

Vi bokar gär­na in ett förut­sät­tningslöst möte med en av våra avtal­sans­vari­ga för att till­sam­mans gå igenom era behov och krav. 

På så sätt kan vi skräd­darsy en lös­ning som pas­sar just er och er verk­samhet på bäs­ta sätt. Vi ser fram emot att diskutera möj­ligheter­na med er!

2 ljus

Steg 2: Behovsanalys

Vi samar­be­tar med dig för att ska­pa en detal­jer­ad beskrivn­ing av dina behov och önskemål. 

Vi lyssnar noga på dina krav och anpas­sar våra lös­ningar för att säk­er­stäl­la att de upp­fyller dina förvänt­ningar och behov på bäs­ta möjli­ga sätt.

3 ljus

Steg 3: Lös­ning och avtal

Till­sam­mans med er tar vi fram en skräd­darsy­dd lös­ning som pas­sar just era behov och önskemål. 

Vi tar hän­syn till allt från tekniska krav till bud­get och tid­sra­mar. Efter att vi har iden­ti­fier­at era behov pre­sen­ter­ar vi ett avtals­förslag som tydligt beskriv­er våra åta­gan­den och vad ni kan förvän­ta er av vårt samarbete.

4 ljus

Steg 4: Förberedelser

När ni har skriv­it under avtalet tar vi hand om allt det admin­is­tra­ti­va och för­bered­er oss för att påbör­ja arbetet med ert projekt. 

Vi tar fram beställ­ning­sprocess­er och inter­na ruti­n­er för att säk­er­stäl­la en smidig och effek­tiv hanter­ing av pro­jek­tet. Ni kan kän­na er tryg­ga i vet­skapen om att vi tar hand om allt det prak­tiska så att ni kan fokusera på era affärsmål.

5 ljus

Steg 5: Start av installation

Vi tar hand om inte­gra­tio­nen av er i vårt smidi­ga dig­i­ta­la flöde och påbör­jar arbetet med installationerna. 

Med hjälp av vårt egenutveck­lade affärssys­tem kan vi hantera processen på ett enkelt och effek­tivt sätt, vilket ger en snabb och smidig instal­la­tion­sprocess för er som kund. 

Check

Uppföljn­ing

Ni kom­mer att ha till­gång till vår använ­darvän­li­ga avtal­sportal där ni enkelt kan föl­ja era pro­jekt och få upp­da­teringar om arbetets framsteg. 

Genom att log­ga in i por­tal­en kan ni enkelt hål­la koll på tid­splan­er och bud­getar samt kom­mu­nicera med oss och vår per­son­al. Det­ta ger er full trans­parens och tryg­ghet genom hela processen.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Låt oss boka ett förutsättningslöst möte där vi går igenom era behov och hur vi kan hjälpa er med era installationsbehov!

Jacob Larsson

Projektledare Avtal
Hej! Mitt namn är Jacob och jag är ansvarig för våra avtalskunder här på IPIS. Som ansvarig är det min uppgift att se till att vi hittar en bra lösning tillsammans med dig som kund, så att vi kan uppfylla era behov och önskemål på bästa sätt.

Kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar.
Jacob ny

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.