Startsida hero

En partner som löser dina installationer

En flexibel partner finns nu tillgänglig för att hjälpa ditt företag, organisation och bostadsrättsförening med allt inom installation. Alltid tillgängliga och behöriga elektriker, rörmokare och spolbilar tillsammans med aktuella system.

Vi utför allt från löpande servicejobb, jouravtal till planerade solcellsinstallationer. Dessutom är vi en servicepartner att lita på: 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan året runt om så önskas!

Med Sveriges bästa geografiska täckning, moderna system och bred kompetens kan vi erbjuda effektiva installationslösningar för de flesta branscher.

30 000 nöjda kunder – nu kan vi hjälpa dig också!

Installationspartner 2

En part­ner som lös­er dina installationer

En flex­i­bel part­ner nu till­gäng­lig för att hjäl­pa ditt före­tag, organ­i­sa­tion och bostad­srätts­fören­ing med allt inom instal­la­tion. Alltid till­gäng­li­ga elek­trik­er, rörmokare och spol­bi­lar till­sam­mans med aktuel­la system. 

Allt från löpande ser­vice­jobb, jourav­tal till plan­er­ade sol­cellsin­stal­la­tion­er är vi en ser­vi­cepart­ner att lita på — 24 tim­mar om dygnet, sju dagar i veck­an året om så önskas! 

Med Sveriges bäs­ta geografiska täck­n­ing, mod­er­na sys­tem och bred kom­pe­tens kan vi erb­ju­da effek­ti­va instal­la­tion­slös­ningar för de fles­ta branscher. 

En partner som genererar mervärde till dig som kund.

Vi är vana att jobba snabbt utan att kvaliteten blir lidande. Med oss får du en partner som kan förenkla, förbättra och skapa ett stort värde för dig. Den perfekta installationspartnern som driver utvecklingen av installationer, processer och system framåt.

Skräddarsydda avtal

Alltid kun­dan­pas­sat upplägg. Vi kan lev­er­era allt från min­dre ser­vice­jobb till tusen­tals lad­dbox­in­stal­la­tion­er årli­gen. En part­ner som pas­sar både det sto­ra och lil­la företaget.

Snabba installationer utan väntetid

Med oss slip­per du ledtider på 6 – 8 veck­or. Vi kan erb­ju­da avtalsin­stal­la­tion­er från 1 timme till inom 14 dagar.

Kundanpassade lösningar

Vi tar hand om allt från ser­vice, sol­celler, lad­dboxar, ener­giop­ti­mer­ing och myck­et annat. Vår bredd gör att vi kan erb­ju­da anpas­sade lös­ningar till dig som kund. 

Anpassade jouravtal som passar alla

Vi ser till att din fastighet eller verk­samhet funger­ar – eller att du som före­tag kan erb­ju­da Sveriges bäs­ta eljour till dina kunder. 

Alltid våra kunder i fokus

Vi jobbar hårt med att ligga i framkant när det kommer till utvecklingen av IT-verktyg inom vår bransch i Sverige. Med våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt koppla ihop eller anpassa vårt system utifrån era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss samt boka in våra tjänster.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Elbilstillverkare

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Sto­ra som små.

Energiföretag

Jourav­tal och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta aktörer.

Installationsföretag

Jourav­tal, löpande ser­viceav­tal och anpas­sade lösningar.

Fastighetsbolag

Jourav­tal samt löpande servicejobb.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss

Vi är alltid tillgängliga

Så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Våra medarbetare finns här för att svara på dina frågor. 

010-8989046 eller fyll i formuläret så hör vi snart av oss.