Ipis karta

Hela Sverige. 1000+ installatörer. Ett företag.

Vår närvaro sträcker sig över hela Sverige och med över 1000 installatörer är vi ett företag som kan erbjuda våra kunder tillgänglighet i världsklass. Vi är stolta över att vara marknadsledande när det kommer till digitaliserade lösningar för installationer, vilket hjälper företag, organisationer och bostadsrättsföreningar att lösa alla sina installationsbehov.

Vi är en modern och pålitlig partner som vill förenkla, utveckla och möjliggöra för våra kunder att växa och skapa nya intäktsmöjligheter. Vi är här för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen av installationstjänster och hjälpa dem att uppnå sina mål.

Flygplan

Vi får din verk­samhet att flyga!

Spara tid och lås upp ett nätverk av instal­latör­er i hela Sverige. Genom oss kan du fokusera på det ni är bäst på och få till­gång till våra mod­er­na instal­la­tion­stjän­ster, star­ka team och smar­ta dig­i­ta­la flöden. 

Vi hjälper våra kun­der att ska­pa intäk­ter, vi fören­klar flö­den och for­mar framti­dens instal­la­tions­före­tag. Oavsett om du behöver hjälp med nyin­stal­la­tion, eller löpande ser­vice, så är vi här för att hjäl­pa dig från start till mål. Vårt team av expert­er kan hjäl­pa dig med allt från planer­ing och kund­kon­takt, till instal­la­tion och underhåll. 

Upplev skill­naden med IPIS!

Din installationspartner mobil

Din instal­la­tion­spart­ner

Vi är stol­ta över att erb­ju­da högk­val­i­ta­ti­va tjän­ster som är både effek­ti­va och kost­nad­sef­fek­ti­va. Genom att kom­bin­era vår erfaren­het och tekniska kom­pe­tens kan vi hjäl­pa våra kun­der att upp­nå sina mål på ett smidigt och lön­samt sätt. 

Vi är med dig hela vägen och strä­var alltid efter att överträf­fa dina förvänt­ningar. Vi är flex­i­bla och anpass­nings­bara, och vårt mål är alltid att hit­ta den bäs­ta lös­nin­gen för var­je enskild kund. 

Smarta digitala floden mobil

Smar­ta dig­i­ta­la flöden

Vi är stol­ta över att erb­ju­da mark­nad­sledande och smar­ta sys­tem för storskalig hanter­ing av avtalsin­stal­la­tion­er. Med vårt inno­v­a­ti­va och anpass­nings­bara sys­tem kan vi hjäl­pa våra kun­der att lösa kom­plexa instal­la­tions­be­hov på ett smidigt och kost­nad­sef­fek­tivt sätt. 

Vi har ett stort fokus på att utveck­la och hjäl­pa våra kun­der att för­bät­tra deras dig­i­ta­la flö­den. Genom att erb­ju­da anpass­nings­bara lös­ningar kan vi hjäl­pa våra kun­der att effek­tivis­era sina process­er och på så sätt spara både tid och pengar. 

Ipis direkt mobil

IPIS Direkt!

Som ansluten till IPIS Direkt får du till­gång till en rad förde­lar som gör din vardag enklare. Vi erb­jud­er dig en egen tele­fon­lin­je där du kan ringa och få direk­tkon­takt med våra oper­atör­er. Vi har ock­så en beman­nad chatt som du kan använ­da för att få hjälp med alla dina frå­gor och funderingar. 

Som ansluten till IPIS Direkt får du pri­or­itet när du kon­tak­tar oss. Det innebär att du slip­per vän­ta i kö och att du får hjälp av våra oper­atör­er så snabbt som möjligt. 

Om ipis

Om IPIS

Letar du efter ett instal­la­tions­före­tag som inte är en enorm organ­i­sa­tion med lån­ga beslut­sprocess­er? Då har du kom­mit rätt! Vi på IPIS är en ny typ av instal­la­tions­före­tag som fokuser­ar på att snabbt och effek­tivt lösa det du behöver. 

Vi använ­der oss av smar­ta IT-lös­ningar och har ett resul­tat­in­rik­tat arbetssätt, vilket har gjort oss till en upp­skat­tad part­ner för några av Sveriges störs­ta företag. 

Nyheter från IPIS

Följ med oss på IPIS och håll dig uppdaterad om det senaste som händer! Vi bjuder på spännande och intressanta artiklar som håller dig informerad om allt från teknik och innovation till trender inom branschen. Missa inte chansen att ta del av vår kunskap och erfarenhet och vad som händer på vårt företag.

Ipis direkt artikel

Nu lanserar vi IPIS Direkt mot bostadsrättsföreningar!

Som BRF-representant kan det vara en utmaning att ta hand om din fastighet på ett effektivt och tryggt sätt. 

Men med IPIS Direkt som din partner kan du få tillgång till prioriterad service, moderna installationstjänster och andra fördelar som gör det enklare för dig att ta hand om din fastighet. I den här artikeln tittar vi närmare på IPIS Direkt och vad de kan erbjuda dig som fastighetsägare eller BRF-representant.

Läs mer

Laddboxinstallationer

IPIS – Din pålitliga partner för laddboxinstallationer till företag

Som företag som säljer laddboxar är det viktigt att kunna erbjuda en komplett lösning till dina slutkunder, inklusive professionell installation. IPIS är din pålitliga partner för laddboxinstallationer och har utfört tusentals installationer åt olika företag och organisationer över hela Sverige. 

I den här artikeln tittar vi närmare på vad IPIS kan erbjuda dig som företag när det gäller laddboxinstallationer.

Läs mer

Laddboxar

Hur många laddboxar behövs installeras i Sverige?

Elbilar blir allt vanligare på våra vägar och för att stödja denna utveckling krävs det en tillräcklig infrastruktur för laddning av bilarna. 

I denna artikel kommer vi att diskutera hur många laddboxar som behöver installeras i Sverige för att möta den ökande efterfrågan på elbilar och vad som krävs för att göra det möjligt.

Läs mer

Solceller brf

Solceller för BRF: IPIS hjälper till med installationen

Bostadsrättsföreningar har många faktorer att ta hänsyn till när det gäller att ta beslut om investeringar. En investering i solceller kan dock ge föreningen en mängd fördelar, både ekonomiskt och miljömässigt. 

Som experter på hållbarhet och energilösningar har IPIS samlat all information du behöver för att ta de första stegen mot att installera solceller på taket.

Läs mer

Energidata ipis

IPIS tecknar avtal med EnergiData A/S om installation av energioptimeringssystem.

IPIS har tecknat ett avtal med EnergiData för installation av deras energioptimeringssystem till en av Sveriges största retailkedjor. 

Samarbetet innebär att IPIS kommer att installera och driftsätta ett nytt energiövervakningssystem som kommer att hjälpa butiken att minska sina energikostnader och minska sin miljöpåverkan.

Läs mer

Ett företag med många lösningar

Vi hjälper dig som kund och har idag kunder inom många olika branscher. Ibland löser vi ett akut problem eller trygghet i form av ett jouravtal. I många fall jobbar vi med avtalsinstallationer eller löpande serviceavtal.

Då vi har byggt vårt företag på ett modernt sätt kan vi snabbt anpassa oss och erbjuda lösningar utifrån våra kunders behov.

Brf ingang

Fastighetsägare

Som fastighetsägare kan du dra nytta av våra skräddarsydda installationslösningar, serviceavtal. Besök vår sida för fastighetsägare för att lära dig mer och se hur vi kan hjälpa dig.

Larm ingang

Säkerhet & bevakning

Vi på IPIS samarbetar med många av de stora säkerhets- och bevakningsföretagen i Sverige. Genom att använda oss kan de utveckla och skapa nya intäktsmöjligheter i sitt dagliga arbete.

Natagare ingang

Nätägare

Som nätägare kan du dra nytta av vårt installationsnätverk och vår erfarenhet av att hantera stora mängder installationer. Vi utvecklar er affär!

Solcell ingang

Solceller

Vi på IPIS kan hjälpa dig med allt från installation till underhåll och reparation. Besök vår sida för solceller för att se hur vi kan hjälpa till.

Laddbox ingang

Laddbox

Vi på IPIS erbjuder installation av laddboxar. Besök vår sida för laddboxar för att se hur vi kan hjälpa dig att utöka ert nätverk och sälja fler laddboxar.

Ipis direkt ingang

IPIS Direkt

Med IPIS Direkt kan du få snabb hjälp dygnet runt om något skulle hända. Besök vår sida för att se hur du kan bli skyddad och få flera fördelar med IPIS Direkt.

Jouravtal ingang

Jouravtal

Med vårt jouravtal kan du få snabb hjälp dygnet runt om något skulle hända med din fastighet eller BRF. Besök vår sida för jouravtal för att se hur du kan bli skyddad.

Serviceavtal ingang

Serviceavtal

Med ett serviceavtal kan du känna dig trygg. Besök vår sida för serviceavtal för att se hur du kan få hjälp med underhåll och reparationer från IPIS.

Din perfekta installationspartner – med fokus på mervärde

Vi är stolta över att vara din installationspartner som inte bara löser dina behov utan också genererar mervärde för dig som kund. Vi förstår att tid är värdefullt och att snabbhet är viktigt, men vi kompromissar aldrig med kvaliteten på vårt arbete. Med oss som partner kan du vara säker på att arbetet utförs på ett effektivt och noggrant sätt.

Vårt mål är att förenkla och ta hand om dina installationsbehov, och att skapa ett stort värde för dig och ditt företag. Som din installationspartner driver vi utvecklingen av installationer, processer och system framåt, så att du alltid har tillgång till den senaste teknologin och de mest effektiva lösningarna.

En partner som genererar mervärde

Vi fokuser­ar inte bara på att lösa dina instal­la­tions­be­hov, utan vi strä­var ock­så efter att gener­era mervärde för dig som kund. 

Vi förenklar dina installationsbehov

Vårt mål är att fören­kla och för­bät­tra dina instal­la­tions­be­hov, och att ska­pa ett stort värde för dig och ditt företag. 

Beprövade installationsprocesser

Vi är fort­farande ett ungt före­tag, men har sedan starten utfört över 40 000 instal­la­tion­er runt om i Sverige. 

Digitala flöden och marknadsledande system

Vi har mark­nad­sledande egenutveck­lade sys­tem som hjälper både oss och dig som avtal­skund att effek­tivis­era våra gemen­sam­ma flöden. 

Utveckling med kunden i fokus

Vi arbetar ständigt med att förbli i framkant när det kommer till IT-verktyg och teknologi inom installationsbranschen i Sverige. Genom våra egenutvecklade system kan vi snabbt och effektivt anpassa oss efter era specifika behov, vilket gör det enkelt och smidigt att kontakta oss och boka våra tjänster.

Vi tror att genom att ha en nära kontakt med våra kunder kan vi erbjuda en högkvalitativ och personlig service. Därför är vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med alla dina installationsbehov. Vi strävar alltid efter att förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan leverera den bästa lösningen för just dig.

Solcellsanläggningar

Vi utför löpande drift­sät­tningar och instal­la­tion­er till flera av Sveriges ledande lever­an­tör­er av solceller. 

Nätägare

Jourav­tal vid aku­ta insatser och löpande ser­viceav­tal för några av Sveriges störs­ta nätägare. 

Laddboxar

Vi Installer­ar och ser­var lad­dbox­an­läg­gningar runt om i hela Sverige. Både pri­va­ta och kom­mer­siel­la anläggningar. 

Fastighetsägare

Jourav­tal, ser­viceav­tal och myck­et mer. Anpas­sade lös­ningar till Sveriges fastighet­sä­gare, sto­ra som små. 

Installationspartner

Skräd­darsy­d­da avtal som ska­par mervärde för dig som kund. Från beställ­ningar till utförd installation. 

Intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss

Kontakta IPIS - Telefon

Du kan alltid nå oss på 010-2881248 och våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.  

Kontakta IPIS - Formulär

Fyller du i formuläret svarar vi alltid inom 24 timmar.

IPIS Direkt

Är du ansluten till IPIS Direkt kan du alltid ringa 010-8989046.

Vill du komma till IPIS Direkt portalen klickar du här.